Skip to Main Content

Νομική δήλωση για τον ιστότοπο HillsVet.gr

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. ("Hill's") συντηρεί αυτόν τον ιστότοπο ως μια υπηρεσία προς τη διαδικτυακή κοινότητα. Το περιεχόμενο (εικόνες και κείμενα) που τοποθετείται από τη Hill's ή τις εταιρείες του ομίλου της και από την εταιρεία Colgate-Palmolive προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα, οι ετικέτες και οι σχεδιασμοί των συσκευασιών ("εμπορικά σήματα") που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στη Hill's Pet Nutrition Inc., στις εταιρείες του ομίλου της ή στους δικαιοπαρόχους της όπου αυτό αναφέρεται. Τοποθετώντας αυτά τα εμπορικά σήματα στον ιστότοπο, η Hill's δεν χορηγεί άδεια προς χρήση ή αναπαραγωγή τους. Η σήμανση με τα εμπορικά σήματα υποδηλώνει την ιδιοκτησία των εμπορικών σημάτων της Hill's στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο. Η κατάσταση και οι σημάνσεις των εμπορικών σημάτων μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί με άλλο τρόπο ούτε να τροποποιηθεί.

Η Hill's θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, αλλά δεν παρέχει εγγυήσεις ή εκπροσωπήσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία η Hill's αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, τις προϋποθέσεις και άλλους όρους που σχετίζονται με αυτό τον ιστότοπο και τα περιεχόμενά του, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε εγγυήσεων, προϋποθέσεων και όρων που μπορεί να υπονοούνται και αν σχετίζονται με την ποιότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση, τίτλο, μη παραβίαση ή άλλο.

Η Hill's δεν ενεργεί και, παρά οτιδήποτε αντίθετο, τίποτα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν θα ενεργεί για αποκλεισμό ή περιορισμό της ευθύνης της Hill's για θάνατο ή τραυματισμό ατόμου που προκύπτει από την αμέλειά της, για απάτη ή για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν επιτρέπεται να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί. Τυχόν νομικά δικαιώματα των χρηστών υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών δεν επηρεάζονται από κανέναν από αυτούς τους όρους.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει η Hill's την ευθύνη (είτε για παραβίαση σύμβασης, αμέλεια είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο) για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, αποζημιώσεις παραδειγματικού ή ειδικού χαρακτήρα, απώλεια πωλήσεων, απώλεια εσόδων, απώλεια οποιουδήποτε λογισμικού ή δεδομένων, απώλεια χρήσης εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, λογισμικού ή δεδομένων, απώλεια ή άσκοπη κατανάλωση χρόνου της διεύθυνσης ή άλλου προσωπικού ή για οποιαδήποτε έμμεση, παρεπόμενη ή ειδική απώλεια, όπως και αν προκύψει.

Η μέγιστη συνολική ευθύνη της Hill's προς εσάς σε σύνδεση με αυτό τον ιστότοπο είτε λόγω συμβάσεως, αδικοπραξίας, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό αμέλειας, ή άλλως με την παρούσα εξαιρείται.

Η Hill's δεν θα φέρει την ευθύνη για ζημίες οποιουδήποτε είδους προκύψουν από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που συντηρείται από τη Hill's ή διότι βασιστήκατε στις πληροφορίες που υπάρχουν στον ιστότοπο.

Το πάτημα συγκεκριμένων συνδέσμων εντός του ιστότοπου www.HillsVet.com και άλλων τομέων ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Hill's ή άλλων μελών του ομίλου εταιρειών Hill's θα σας μεταφέρει σε άλλους ιστότοπους για τους οποίους ο ιστότοπος www.HillsVet.com και άλλοι τομείς ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Hill's ή άλλων μελών του ομίλου εταιρειών Hill's δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη.

Η Hill's συλλέγει πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν μόνον αν αυτές προσφερθούν εθελοντικά. Η Hill's χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικότητας, η οποία περιγράφεται παρακάτω.

Οποιεσδήποτε μη προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνίες ή υλικό που αποστέλλετε στον ιστότοπο www.HillsVet.com και σε άλλους τομείς ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Hill's ή άλλων μελών του ομίλου εταιρειών Hill's ή στη Hill's μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται στο Διαδίκτυο, είναι σε μη εμπιστευτική βάση. Είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιούμε και να αναπαράγουμε ελεύθερα οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες, και για οποιοδήποτε σκοπό. Ειδικά, θα είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιούμε οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιλαμβάνονται σε τέτοιες πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, της παραγωγής ή του μάρκετινγκ προϊόντων. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αποστέλλετε στον ιστότοπο www.HillsVet.com και σε άλλους τομείς ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Hill's ή άλλων μελών του ομίλου εταιρειών Hill's πρέπει να είναι αληθείς και να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων και να είναι νόμιμες.

Η Hill's διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει προϊόντα που αναφέρονται στο www.HillsVet.com και σε άλλους τομείς ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Hill's ή άλλων μελών του ομίλου εταιρειών Hill's και να αλλάξει αυτή τη νομική δήλωση οποιαδήποτε στιγμή.