Ευχαριστούμε για την επίσκεψη

Για να αποσυνδεθείτε και να τερματίσετε την περίοδο χρήσης σας, κάντε κλικ στο "ΟΚ"


Νομική δήλωση για τον ιστότοπο HillsVet.gr

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από τη Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., IČ: 27580792 (“Ελεγκτής”). Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας στις βάσεις δεδομένων μας και θα τα χρησιμοποιούμε για να συντηρούμε το προφίλ του λογαριασμού σας, να απαντούμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με την Εταιρεία μας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, να επικοινωνούμε μαζί σας αν κερδίσετε στις προωθητικές μας προσφορές και στις εκδηλώσεις μας όπου απαιτείται εγγραφή, αλλά και για σκοπούς μάρκετινγκ, π.χ. για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία, προσφορές, έρευνες και άλλες πληροφορίες μέσω e-mail. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική. Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιούνται από κοινού εντός του ομίλου των εταιρειών Hill’s Pet Nutrition και από τους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας. Ορισμένοι από αυτούς μπορεί να βρίσκονται σε χώρες εκτός ΕΕ, επομένως συμφωνείτε και με τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων εκτός της ΕΕ. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς, να τα διορθώνετε, διαγράφετε και να υποβάλλετε ενστάσεις, καθώς και άλλα δικαιώματα που παρέχονται από τη Νομοθεσία προστασίας δεδομένων.

Η Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. ("Hill's") συντηρεί αυτόν τον ιστότοπο ως μια υπηρεσία προς τη διαδικτυακή κοινότητα. Το περιεχόμενο (εικόνες και κείμενα) που τοποθετείται από τη Hill's ή τις εταιρείες του ομίλου της και από την εταιρεία Colgate-Palmolive προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα, οι ετικέτες και οι σχεδιασμοί των συσκευασιών ("εμπορικά σήματα") που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στη Hill's Pet Nutrition Inc., στις εταιρείες του ομίλου της ή στους δικαιοπαρόχους της όπου αυτό αναφέρεται. Τοποθετώντας αυτά τα εμπορικά σήματα στον ιστότοπο, η Hill's δεν χορηγεί άδεια προς χρήση ή αναπαραγωγή τους. Η σήμανση με τα εμπορικά σήματα υποδηλώνει την ιδιοκτησία των εμπορικών σημάτων της Hill's στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο. Η κατάσταση και οι σημάνσεις των εμπορικών σημάτων μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί με άλλο τρόπο ούτε να τροποποιηθεί.

Η Hill's θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, αλλά δεν παρέχει εγγυήσεις ή εκπροσωπήσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία η Hill's αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, τις προϋποθέσεις και άλλους όρους που σχετίζονται με αυτό τον ιστότοπο και τα περιεχόμενά του, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε εγγυήσεων, προϋποθέσεων και όρων που μπορεί να υπονοούνται και αν σχετίζονται με την ποιότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση, τίτλο, μη παραβίαση ή άλλο.

Η Hill's δεν ενεργεί και, παρά οτιδήποτε αντίθετο, τίποτα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν θα ενεργεί για αποκλεισμό ή περιορισμό της ευθύνης της Hill's για θάνατο ή τραυματισμό ατόμου που προκύπτει από την αμέλειά της, για απάτη ή για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν επιτρέπεται να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί. Τυχόν νομικά δικαιώματα των χρηστών υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών δεν επηρεάζονται από κανέναν από αυτούς τους όρους.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει η Hill's την ευθύνη (είτε για παραβίαση σύμβασης, αμέλεια είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο) για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, αποζημιώσεις παραδειγματικού ή ειδικού χαρακτήρα, απώλεια πωλήσεων, απώλεια εσόδων, απώλεια οποιουδήποτε λογισμικού ή δεδομένων, απώλεια χρήσης εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, λογισμικού ή δεδομένων, απώλεια ή άσκοπη κατανάλωση χρόνου της διεύθυνσης ή άλλου προσωπικού ή για οποιαδήποτε έμμεση, παρεπόμενη ή ειδική απώλεια, όπως και αν προκύψει.

Η μέγιστη συνολική ευθύνη της Hill's προς εσάς σε σύνδεση με αυτό τον ιστότοπο είτε λόγω συμβάσεως, αδικοπραξίας, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό αμέλειας, ή άλλως με την παρούσα εξαιρείται.

Η Hill's δεν θα φέρει την ευθύνη για ζημίες οποιουδήποτε είδους προκύψουν από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που συντηρείται από τη Hill's ή διότι βασιστήκατε στις πληροφορίες που υπάρχουν στον ιστότοπο.

Το πάτημα συγκεκριμένων συνδέσμων εντός του ιστότοπου www.HillsVet.com και άλλων τομέων ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Hill's ή άλλων μελών του ομίλου εταιρειών Hill's θα σας μεταφέρει σε άλλους ιστότοπους για τους οποίους ο ιστότοπος www.HillsVet.com και άλλοι τομείς ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Hill's ή άλλων μελών του ομίλου εταιρειών Hill's δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη.

Η Hill's συλλέγει πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν μόνον αν αυτές προσφερθούν εθελοντικά. Η Hill's χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικότητας, η οποία περιγράφεται παρακάτω.

Οποιεσδήποτε μη προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνίες ή υλικό που αποστέλλετε στον ιστότοπο www.HillsVet.com και σε άλλους τομείς ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Hill's ή άλλων μελών του ομίλου εταιρειών Hill's ή στη Hill's μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται στο Διαδίκτυο, είναι σε μη εμπιστευτική βάση. Είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιούμε και να αναπαράγουμε ελεύθερα οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες, και για οποιοδήποτε σκοπό. Ειδικά, θα είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιούμε οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιλαμβάνονται σε τέτοιες πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, της παραγωγής ή του μάρκετινγκ προϊόντων. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αποστέλλετε στον ιστότοπο www.HillsVet.com και σε άλλους τομείς ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Hill's ή άλλων μελών του ομίλου εταιρειών Hill's πρέπει να είναι αληθείς και να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων και να είναι νόμιμες.

Η Hill's διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει προϊόντα που αναφέρονται στο www.HillsVet.com και σε άλλους τομείς ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Hill's ή άλλων μελών του ομίλου εταιρειών Hill's και να αλλάξει αυτή τη νομική δήλωση οποιαδήποτε στιγμή.

Πολιτική ιδιωτικότητας και πολιτική ιδιωτικότητας παιδιών

Η Hill's φροντίζει να σέβεται την ιδιωτικότητα των online επισκεπτών της. Η πολιτική ιδιωτικότητας της εταιρείας μας παρουσιάζεται παρακάτω. Καθώς η τεχνολογία του Διαδικτύου αλλάζει, αυτή η πολιτική μπορεί επίσης να αλλάξει. Οποιαδήποτε αλλαγή θα αναφερθεί άμεσα σε αυτές τις σελίδες.

Μια ειδική σημείωση προς γονείς και κηδεμόνες

Η Hill's ενδιαφέρεται για την ιδιωτικότητα των παιδιών. Αναγνωρίζουμε ότι η χρήση από τα παιδιά των e-mail και του Διαδικτύου δημιουργεί ειδικές ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Η πρόθεση της Hill's είναι να τηρεί αυστηρά τις κατευθυντήριες γραμμές της Children's Advertising Review Unit ("CARU") σχετικά με τις διαφημίσεις στο Διαδίκτυο και τις online υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από ανηλίκους. Η Hill's υπενθυμίζει και ενθαρρύνει όλους τους γονείς να ελέγχουν και να παρακολουθούν τις online δραστηριότητες των παιδιών τους. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα των παιδιών μας διασφαλίζοντας ότι ποτέ δεν στέλνουν e-mail ή υποβάλλουν προσωπικές πληροφορίες σε αυτό τον ιστότοπο ή οποιονδήποτε άλλον, χωρίς την άδειά σας.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε; Τι κάνουμε με αυτές;

Πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν έναν on-line επισκέπτη συλλέγονται μόνο όταν παρέχονται εθελοντικά. Συλλέγουμε ταυτοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα μόνο για να απαντάμε στις ερωτήσεις των επισκεπτών μας σχετικά με την Εταιρεία μας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, για να ταχυδρομούμε βιβλιογραφία της Εταιρείας, να στέλνουμε προσκλήσεις για εκδηλώσεις, να παραδίδουμε ενημερωτικά δελτία και άλλες προσφορές ή να επικοινωνούμε με νικητές κληρώσεων, διαγωνισμών ή προωθητικών δράσεων. Δεν χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση e-mail σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από το να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή να αποστείλουμε μηνύματα σχετικά με θέματα που αναφέρονται παραπάνω. Δεν το χρησιμοποιούμε εσωτερικά, και δεν το μοιραζόμαστε με κανέναν εκτός του ομίλου εταιρειών Hill's, εκτός όπως αναφέρεται ειδικά στο παρόν. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για μια χρονική περίοδο που είναι απαραίτητη για το σκοπό της επεξεργασίας τους.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, καταγράφουμε αυτόματα τη διεύθυνση IP σας (τη μοναδική διεύθυνση που ταυτοποιεί τον υπολογιστή σας στο διαδίκτυο) η οποία αναγνωρίζεται αυτόματα από τον διακομιστή μας. Χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP για να μας βοηθούν στη διαχείριση του ιστότοπου και για να συλλέγουμε ευρέος τύπου δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση.

Ο ιστότοπός μας ορισμένες φορές περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με κληρώσεις, διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που η Hill's προσφέρει ή προσφέρει από κοινού με άλλη διαδικτυακή επιχείρηση, και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να σας επιτρέψουμε να τις καταχωρήσετε ηλεκτρονικά. Αν συμβεί αυτό, η Hill's και/ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που παρέχετε για το σκοπό της διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας (για παράδειγμα, για να επικοινωνήσουν μαζί σας αν έχετε κερδίσει) και με τη συγκατάθεσή σας να σας προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες της Hill's και των χορηγών των από κοινού προωθητικών δράσεων. Επιπλέον, μπορούμε επίσης να συλλέγουμε δημογραφικά και άλλα δεδομένα για σκοπούς έρευνας αγοράς, διαφήμισης και προωθητικών δράσεων.

Ως μέρος των υπηρεσιών που σας προσφέρονται μέσα από τον ιστότοπό μας, οι πληροφορίες που μας παρέχετε σε εμάς μπορεί να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί αν οποιοσδήποτε από τους διακομιστές μας βρίσκεται περιστασιακά σε μια χώρα εκτός του ΕΟΧ ή κάποιος από τους παρόχους υπηρεσιών μας βρίσκεται σε μια χώρα εκτός του ΕΟΧ. Επίσης μοιραζόμαστε πληροφορίες ανάμεσα στις εταιρείες του ομίλου μας, οι οποίες βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένης της Hill's Pet Nutrition Inc. των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτές οι χώρες μπορεί να μην έχουν παρόμοιους νόμους προστασίας δεδομένων με του ΕΟΧ.

Ο ελεγκτής των προσωπικών δεδομένων είναι η Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. με την καταχωρημένη της διεύθυνσης στην Πράγα, 4, Na Pankráci 1724/129, Post Code 140 00, Czech Republic.

Πολιτική cookies της Hill’s Pet Nutrition - Ευρώπη

Στους ιστοτόπους μας χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια τεχνολογία. Αυτή η γνωστοποίηση σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και πώς μπορείτε να τα ελέγξετε.

Με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου (και κάθε ιστότοπου που διαχειρίζεται η εταιρεία μας ή συγγενικές εταιρείες) αποδέχεστε τη χρήση cookies (και παρόμοιας τεχνολογίας) σύμφωνα με την παρούσα γνωστοποίηση. Ειδικότερα, αποδέχεστε τη χρήση cookies ανάλυσης, διαφήμισης και λειτουργικότητας, για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

Αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση αυτών των cookies, δείτε για περισσότερες πληροφορίες την παρακάτω ενότητα με τίτλο "Πώς να ελέγξετε ή να διαγράψετε cookies".

Τι είναι το cookie?

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς τα οποία λαμβάνονται από τον υπολογιστή σας ή από την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Κατόπιν, τα cookies σε κάθε επόμενη επίσκεψη αποστέλλονται πίσω στον ιστότοπο προέλευσης ή σε άλλο ιστότοπο που αναγνωρίζει το εκάστοτε cookie. Τα cookies είναι χρήσιμα επειδή επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη.

Τα cookies επιτελούν πολλές διαφορετικές εργασίες, όπως να σας επιτρέπουν να πλοηγείστε αποτελεσματικά μεταξύ σελίδων, να θυμούνται τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης σας. Επίσης, μπορούν να σας βοηθήσουν να βεβαιωθείτε ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε online είναι πιο συναφείς με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.
Χρησιμοποιούμε δύο γενικές κατηγορίες cookies:

  • Cookies αρχικού παρασκευαστή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας από εμάς στον υπολογιστή σας.
  • Cookies τρίτων, που αποστέλλονται από ένα τρίτο μέρος για λογαριασμό μας. Χρησιμοποιούμε cookies τρίτων για να μας βοηθούν να αναλύουμε τους ιστοτόπους μας και τη χρήση τους, και για να διευκολύνουν την προσαρμοσμένη χρήση διαφήμισης (όπως περιγράφεται παρακάτω).

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies?

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά πώς εμείς και τρίτα μέρη χρησιμοποιούν cookies στους ιστοτόπους μας. Αυτές οι χρήσεις περιλαμβάνουν τη χρήση cookies για:

  • τον προσδιορισμό σε συνεχόμενη βάση του συνολικού αριθμού επισκεπτών στους ιστοτόπους μας και των τύπων προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο (π.χ. Firefox, Safari ή Internet Explorer) και των λειτουργικών συστημάτων (π.χ. Windows ή Macintosh) που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας,
  • την παρακολούθηση των επιδόσεων του ιστοτόπου μας, περιλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών που πλοηγούνται στους ιστοτόπους μας, και τη βελτίωση των ιστοτόπων μας,
  • την εξατομίκευση και βελτίωση της online εμπειρίας σας, και
  • να δίνουν τη δυνατότητα προσαρμοσμένης χρήσης διαφήμισης τόσο στους ιστοτόπους μας όσο και εκτός αυτών.

Τι τύπους cookies χρησιμοποιούμε;

Οι τύποι cookies που χρησιμοποιούνται στους ιστοτόπους μας μπορούν να καταταχθούν σε μία από τέσσερις κατηγορίες, δηλαδή "βασικά cookies ιστότοπου", "cookies λειτουργικότητας", "cookies ανάλυσης" και "cookies διαφήμισης". Ο πίνακας που ακολουθεί σας παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για κάθε κατηγορία, καθώς και το σκοπό για τον οποίον ορίστηκαν τα cookies:

Τύπος cookie

Τι κάνει

Προέλευση και τρόπος φραγής

Βασικά cookies ιστότοπου

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να σας επιτρέπουν να πλοηγείστε στους ιστοτόπους μας και να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητές τους. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες για σας οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους μάρκετινγκ ή για απομνημόνευση των σελίδων που επισκεφθήκατε στο διαδίκτυο. Αυτά τα cookies συχνά ισχύουν μόνο για συγκεκριμένη περίοδο σύνδεσης και λήγουν μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής σας στον ιστότοπο (περίοδος σύνδεσης). Αυτή η κατηγορία cookies δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Hill’s
(cookies αρχικού κατασκευαστή)

Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους ιστοτόπους μας να απομνημονεύουν επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη σας, τη γλώσσα ή την περιοχή όπου βρίσκεστε) και να παρέχουν βελτιωμένες, πιο εξατομικευμένες δυνατότητες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να είναι ανώνυμες και δεν μπορούν να παρακολουθούν τη δραστηριότητά σας περιήγησης σε άλλους ιστοτόπους. Αυτή η κατηγορία cookies δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Hill’s
(cookies αρχικού κατασκευαστή)

Cookies λειτουργικότητας και διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παράδοση ορισμένου περιεχομένου στους ιστοτόπους μας με τη χρήση του YouTube. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη Google μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τη Google και τους εταίρους της για άλλους σκοπούς, περιλαμβανομένης της προσαρμοσμένης διαφήμισης τόσο στους ιστοτόπους μας όσο και εκτός αυτών.

YouTube (φραγή)

Cookies ανάλυσης

Αυτά τα cookies, περιλαμβανομένων των cookies κρυφής μνήμης (cache), τοποθετούνται από τις Google Analytics, Omniture, Fabric και Quantcast και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους ιστοτόπους μας, περιλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών, των ιστοτόπων που τους παρέπεμψε στους ιστοτόπους μας και των σελίδων που επισκέφθηκαν στους ιστοτόπους μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να συντάξουμε αναφορές και για να μας βοηθούν να βελτιώνουμε τους ιστοτόπους μας, για παράδειγμα με το να γνωρίζουμε αν οι χρήστες βρίσκουν οποιαδήποτε σφάλματα και διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που επιθυμούν. Τυπικά αυτά τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να τα διαγράψετε.

Omniture ( φραγή )
Google Analytics ( φραγή )

Fabric (φραγή)

Quantcast (φραγή)

Cookies διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τους ιστοτόπους και τις μεμονωμένες σελίδες που οι χρήστες επισκέπτονται τόσο στους ιστοτόπους μας όσο και εκτός αυτών (δεδομένα που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν, για παράδειγμα, τα ενδιαφέροντά σας και άλλα χαρακτηριστικά). Τυπικά αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή διαφημίσεων και άλλων επικοινωνιών μάρκετινγκ που είναι πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης χρησιμοποιούνται για να περιορίζονται οι φορές που βλέπετε μια διαφήμιση, καθώς και για να υποβοηθείται η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας. Συνήθως τοποθετούνται από διαφημιστικά δίκτυα με την άδειά μας. Αυτά παραμένουν στον υπολογιστή σας, εκτός αν τα διαγράψετε και θυμούνται ότι έχετε επισκεφθεί έναν ιστότοπο. Μπορούν επίσης να δείξουν αν φθάσατε στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφημιστικής σύνδεσης.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλους οργανισμούς όπως διαφημιστές και οι εργολήπτες μας, οι οποίοι ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουν μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, περιλαμβανομένης της εξακρίβωσης κοινών ενδιαφερόντων και συμπεριφορών σε ομάδες χρηστών που επισκέπτονται τους δικούς μας (και άλλους) ιστότοπους.

AddThis (φραγή)
AppNexus (φραγή)
Doubleclick (φραγή)
Facebook
Media6Degrees (φραγή)
Mediamind (φραγή)
Twitter
Yahoo (φραγή)

Fabric (φραγή)

Άλλη παρόμοια τεχνολογία

Όπως συμβαίνει με πολλούς ιστότοπους, χρησιμοποιούμε τεχνολογία παρόμοια με τα cookies, συμπεριλαμβανομένων τοπικών αντικειμένων κοινής χρήσης (που μερικές φορές αποκαλούνται 'flash cookies'), ανίχνευση ιστορικού του προγράμματος περιήγησης, αναγνώριση μοτίβων χρήσης του προγράμματος περιήγησης (browser fingerprinting) και ετικέτες εικονοστοιχείων (που μερικές φορές αποκαλούνται 'web beacons'). Αυτό δίνει σε εμάς και στους παρόχους μας πληροφορίες σχετικά με το πως οι ιστότοποί μας και το περιεχόμενό τους χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες, και μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε αν ο υπολογιστής ή η συσκευή σας επισκέφτηκε τους ιστοτόπους μας ή άλλους ιστότοπους στο παρελθόν.

Οι διακομιστές μας συλλέγουν αυτόματα τη διεύθυνση IP σας όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας, και μπορούμε αυτή να τη συσχετίσουμε με το όνομα τομέα (domain name) σας ή με το όνομα του παρόχου σας υπηρεσιών διαδικτύου. Επίσης μπορεί να καταγράψουμε ορισμένα δεδομένα σχετικά με την ακολουθία των κλικ ("clickstream data") που αφορούν τη χρήση των ιστοτόπων μας από εσάς. Τα δεδομένα ακολουθίας κλικ (clickstream data) περιλαμβάνουν για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε και τις ρυθμίσεις τους, τη σελίδα που σας παρέπεμψε στους ιστοτόπους μας, τις σελίδες και το περιεχόμενο που βλέπετε ή όπου κάνετε κλικ κατά την επίσκεψή σας και πότε και για πόσο χρόνο το κάνετε αυτό, τα στοιχεία των οποίων πραγματοποιείτε λήψη, τον επόμενο ιστότοπο που επισκέπτεστε μετά την έξοδό σας από τους ιστοτόπους μας, και οποιουσδήποτε όρους αναζήτησης έχετε καταχωρίσει στους ιστοτόπους μας ή σε ένα ιστότοπο που σας παρέπεμψε.

Πώς να ελέγξετε ή να διαγράψετε cookies

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε αν θα αποδέχεστε cookies ή όχι και παρακάτω εξηγούμε πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι αν επιλέξετε να αρνηθείτε τα cookies ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα των ιστοτόπων μας και τυχόν επικοινωνίες που λαμβάνετε από εμάς μπορεί να είναι λιγότερο σχετικές με εσάς απ' ότι θα μπορούσαν να είναι. Επίσης παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι αν επιλέξετε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για τα cookies, το εργαλείο μας διαχείρισης cookies θα τοποθετήσει ένα cookie στη συσκευή σας για να επιτρέψει να υλοποιούνται οι επιλογές σας. Αν διαγράψετε ή αφαιρέσετε cookies από τη συσκευή σας, θα αφαιρέσετε και αυτό το cookie προτιμήσεων και θα χρειαστεί να ανανεώσετε τις επιλογές σας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους φραγής στον παραπάνω πίνακα ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να μην μπορούν να τοποθετηθούν cookies από τους ιστοτόπους μας στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας. Για να το κάνετε αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας (συνήθως βρίσκονται στις επιλογές "Βοήθεια", "Εργαλεία" ή "Επεξεργασία"). Η απενεργοποίηση ενός cookie ή μιας κατηγορίας cookie δεν διαγράφει το cookie από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό θα χρειαστεί να το κάνετε μόνοι σας μέσα από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου και του πώς θα δείτε ποια cookies έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας και πώς θα τα διαχειριστείτε και θα τα διαγράψετε, επισκεφθείτε το www.allaboutcookies.org.

Cookies που τοποθετήθηκαν στο παρελθόν

Αν έχετε απενεργοποιήσει ένα ή περισσότερα cookies, παραμένει η δυνατότητά μας να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που είχαν συλλεχθεί πριν επιλέξετε την απενεργοποίησή τους. Ωστόσο, θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το απενεργοποιημένο cookie για να συλλέξουμε οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ!

© Hill's Pet Nutrition, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.